Thursday, 20 September 2018
Ketua Jabatan
Name Position Phone
Mastura bt Md. Yatim Ketua Jabatan Sains 04 490 6422 ext. 229
Azian bt Karim Ketua Jabatan Sains Sosial 04 490 6422 ext. 244
Mohd Ali Hanafiah B Othman Ketua Jabatan Matematik 04 490 6422 ext. 230
Shazlina bt Mazlan Ketua Jabatan Bahasa (menjalankan tugas) 04 490 6422 ext. 231